Eksa...men...det er jo lige om lidt!?


​Hvad er det der gør at jeg finder eksa-mensangst så spændende?

Først og fremmest fordi jeg, som tidligere beskrevet, finder det uretfærdigt og ydmy-gende, at skulle testes på faglig viden og evne til at fremlægge denne, når der i sko-leåret primært er fokus på faglige viden. At fremlægge, er for de fleste langt mere ud-fordrende end det faglige indhold.

Dernæst finder jeg det spændende, fordi eksamener er en forsmag på de præstationskrav, der venter ude i den barske virkelighed, erhvervslivet. Jeg er i KarriereCoach-forløb, ofte stødt på mennesker med stress og præstationsangst, der bl.a. stammer fra eksamenssituationer. At forebygge eksamensangst, kan være med til at forebygge stress senere i livet.

Yderligere finder jeg eksamensangst spændende, fordi det er en afsindig masse "indefra genereret" power, der modarbejder den der lider. Den samme power, når den vendes, kan blive til med-vind fremfor mod-vind. Og hvem vil ikke gerne vinde?

Fremlæggelsen har en "yderside" og en "inderside" - hvor ydersiden er det kom-munikative element; sprog, kropssprog, fremtoning, eventuelle slides, tavleføring og/eller andre præsentations-virkemidler. Ydersiden handler om hvordan varen præsenteres. At præsentere trænes vi som regel ikke i, det forventes at vi bare ved hvordan. Hvis vi pr. automatik bare gjorde det, ville erhvervs-livet ikke bruge så store summer på salgstræning!

Indersiden, er motoren! Uanset hvor flot en præsentation der er planlagt, er det den indre tilstand der bestemmer udfaldet, hvergang. Når der er masser af selv-værd/-sikkerhed/-tillid, charme og karisma, kører det derudaf. Enten husker man hvert et forberedt ord - eller også gør man ikke! Og det betyder mindre - når ud-strålingen overstråler det faglige, kan man slippe afsted med rigtigt, mange småfejl.

Når det omvendt er eksamensnerverne, der hænger udenpå tøjet, går hele verden i stå. Eller det kan føles sådan - for begge parter. For at gøre det en tand værre, er det også ofte pinefuldt, for dem der skal lægge øre til - lærer/sensor, mest fordi de ønsker dig det godt.

Der er adskillige "lag" i eksamensangst,

el-ler enhver anden tilstand. Der er det

du tror - om dig selv, dine evner og mu-ligheder og verden om-kring dig. Der er

en mental strategi - det du indadtil ser, høre og fornemmer samt i hvilken ræk-

kefølge.

Både det du tror og den mentale strate-gier er ubevidste størrelser, de kører i bag-grunden pr. automatik. I forrige blog gav jeg beskrivelser af almindeligt forekommende bekymrings-strategier.

I forgrunden - det vi er (hyper-)bevidst om er følelserne, der opleves i kroppen. Når nerverne hænger udenpå tøjet, kan det decideret være vanskeligt at skelne mellem krop og følelser, begge dele ryster vildt ude af takt. At prøve at bearbejde følelserne mens de raser i kroppen, kan lade sig gøre, men er vanskeligt. Det er væsentligt nemmere og mere produktivt at stormsikre huset, FØR stormen sætter ind.

Det mest optimale sted at sætte ind, er overbevisningerne og de mentale strategier, så følger følelser og krop med automatisk. Lidt firkantet kan man sige at overbevis-ninger modsvarer højre hjernehalvdel (den kreative, holistiske, farverige, barnlige m.m.) og mentale strategier i højere grad reflekterer den venstre hjernehalvdels, mere strukturerede, rationelle og sekventielle måde at fungere på.

Overbevisningerne nås effektivt med hypnose og de mentale strategier nås effektivt med NLP - kombinationen af de to (HiTech Hypnosis) styrker helheden, de 4 "hjørne-sten" der udgør en indre tilstand (figuren ovenfor).

Så...overvej et øjeblik...hvordan ville det være at gå til en eksamen og tro på sig selv, mens man fremlægger sit "stof" mere effektivt?

#eksamensangst #eksamensnervøsitet #præstationsangst #stress

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square